Profils

SIA Ventall Termināls ir dibināta 2004.gada 24.maijā. Uzņēmums nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos Ventspils brīvostas teritorijā.

Profils

Uzņēmums ir sertificēts un atbilst starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 un vides pārvaldības standarta ISO 14001:2015 prasībām.

SIA Ventall Termināls B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja NR.VE 14 IB 0004 izsniegta šādu naftas un ķīmisko produktu pārkraušanai un uzglabāšanai: benzīns A-92; neetilētais automobiļu benzīns; benzīns, tiešās destilācijas; alkilbenzīns; dīzeļdegviela; kurināmā degviela; uzlabots šķīdinātājs; hidrostabilizēts pirokondensāts; solvents; metanols; metiltercbutilēteris (MTBE). B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju pēc nepieciešamības var papildināt.

SIA Ventall Termināls kopējā platība, kas tiek nomāta no Ventspils brīvostas pārvaldes, ir 71051 m2.

Vidējais kuģu iekraušanas ātrums katrā piestātnē ir robežās no 1400 m3 līdz 1700 m3 stundā. Kraujot no mazajiem rezervuāriem ( T001; T002) – 400 m3 līdz 450 m3 stundā.

Kuģu iekraušana notiek divās piestātnēs. 35A un 36. piestātnē ir iespēja apstrādāt kuģus attiecīgi ar DW 40000 un DW 60000 tonnas.

Visas produktu pārkraušanas darbības tiek vadītas un uzraudzītas ar automatizētās vadības un kontroles sistēmas palīdzību.

Tehnoloģisko iekārtu un rezervuāru ugunsdrošību nodrošina automātiskā ugunsdzēsības sistēma.

Gādā terminālis var apstrādāt kravu apjomu līdz 2 miljoniem tonnu.

 

Termināla īpašumā ir 7 rezervuāri ar kopējo ietilpību 106 tūkst. m3:

  • 5 rezervuāri 20 000 m3
  • 2 rezervuāri 3 000 m3
  • 3 dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām. Diennaktī visās estakādēs kopā var izliet līdz 170 četrasu cisternām.
Profils